කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පි.එල්.සි.
ස්ථානයView Larger Map

ආයතනික ලිපිනය

කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී
නො. 68,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
බම්බලපිටිය,
කොළඹ 04

සම්බන්ධ කිරීමට වෙනත් මාර්ග

දු.ක. (සාමාන්‍ය ) : +94-11-4526526
දු.ක. (නියෝජිත සේවාව) : +94-11-4541541
ෆැක්ස් : +94-11-2587001
විද්‍යුත් තැපෑල : info@clc.lk
වෙබ් : www.clc.lk

ඉක්මන් සම්බන්ධතාCAPTCHA ImageReload captcha