2016.11.03 දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ

කාලය

මාසිකව

වාර්ෂිකව

කල් පිරීමේදී

මාසිකව සරල වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය සරල වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය සරල වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය
1 11.00% 11.57% 11.00% 11.57%
3 10.75% 11.30% 11.25% 11.73%
6 11.50% 12.13% 12.00% 12.36%
12 12.00% 12.68% 12.11% 12.11% 12.11% 12.11%
13 12.25% 12.96% 12.75% 12.69%
18 12.50% 13.24% 13.00% 12.61%
24 12.50% 13.24% 12.75% 12.75% 13.00% 12.25%
36 12.75% 13.52% 13.00% 13.00% 13.11% 11.69%
48 12.75% 13.52% 13.00% 13.00% 13.25% 11.22%
60 13.00% 13.80% 13.25% 13.25% 13.50% 10.87%