ජංගම දුරකථන යෙදවුම

CLC ඔන්ලයින් යනු සිය ගනුදෙනු කරුවන් සඳහා සතිය පුරා දිනයේ පැය 24 තුළම ඔවුන්ගේ මුදල් ගනුදෙනු කාර්යයන් සඳහා එම ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සම්මානනීය ජංගම හා අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවා විසඳුමකි. මෙමගින් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඔස්සේ ඔබට නව්‍ය වූ අත්දැකීමක් ලබාදී ඇත.

බාගතකරගන්න

අප ගැන

Commercial Leasing & Finance PLC (CLC) is one of Sri Lanka’s leading Non-Banking Financial Service Providers offering solutions ranging from leasing, fixed deposits, savings, loans, flexi cash, microfinance, Islamic finance, gold loans to factoring. With 70 customer touch points spread across the country, CLC has become a trusted brand, synonymous with stability and dependability, playing an invaluable role as a key catalyst in financial empowerment.

වැඩි විස්තර

News and Events

සම්බන්ධ වීමට

Commercial Leasing & Finance PLC,
No. 68 Bauddhaloka Mawatha, Colombo 04.

Follow Us