ජංගම දුරකථන යෙදවුම

CLC ඔන්ලයින් යනු සිය ගනුදෙනු කරුවන් සඳහා සතිය පුරා දිනයේ පැය 24 තුළම ඔවුන්ගේ මුදල් ගනුදෙනු කාර්යයන් සඳහා එම ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සම්මානනීය ජංගම හා අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවා විසඳුමකි. මෙමගින් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඔස්සේ ඔබට නව්‍ය වූ අත්දැකීමක් ලබාදී ඇත.

The APP is CEFTS – Common Electronic Fund Transfer Switch and SLIPS (Sri Lanka Interbank Payment System) enabled offering you with a speedy facility to send and to receive money instantly from anywhere at anytime.

බාගතකරගන්න

අප ගැන

Commercial Leasing & Finance PLC (CLC) is one of Sri Lanka’s leading Non-Banking Financial Service Providers offering solutions ranging from leasing, fixed deposits, savings, loans, flexi cash, personal loan, Islamic finance, gold loans, credit cards to factoring. With 75 customer touch points spread across the country, CLC has become a trusted brand, synonymous with stability and dependability, playing an invaluable role as a key catalyst in financial empowerment.

වැඩි විස්තර

News and Events

සම්බන්ධ වීමට

Commercial Leasing & Finance PLC,
No. 68 Bauddhaloka Mawatha, Colombo 04.

Follow Us