ආයතනික කළමනාකරණ කණ්ඩායම

නිහාල් වීරපාන මහතා

Head of Recoveries

දීපාමලී අභයවර්ධන මහත්මිය

Head of Factoring

ප්‍රසන්න කරඳගොල්ල මහතා

Head of Channels

තරංග ඉන්ද්‍රපාල මහතා

Head of Operations

උපුල් සමරසිංහ මහතා

Head of Credit

ප්‍රසන්න දයාරත්න මහතා

Assistant General Manager - Factoring Operations

සුනීත සමරවික්‍රම මහතා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - අයකරගැනීම්

ටෙරන්ස් කෞෂල්‍ය මහතා

Head of Savings & Deposits

හර්ෂ තිලකුමාරගේ මහතා

Head of Microfinance

රවීන්ද්‍රානී සෙනෙවිරත්න මහත්මිය

Director - LOLC Corporate Services

සරත් විජේනායක මහතා

Assistant General Manager - Microfinance

චතුර පෙරේරා මහතා

Assistant General Manager - Credit

මිතිල සරණපාල මහතා

මානව සම්පත් ප්‍රධානී

ටිරෝන් ෆොන්සේකා මහතා

ABF & SME products

අනුරාධ ගමගේ මහතා

Chief Manager - Recoveries

චමිලා රොඩ්රිගෝ මහත්මිය

Chief manager - Enterprise Risk Management

ඔෂන්ක ද සිල්වා මහතා

Treasurer

හසිත හේමසිරි මහතා

Head of Customer Service

දේෂාන්ගි රණසිංහ මහත්මිය

Head of Finance

රසිකා රණතුංග මහත්මිය

කළමනාකාර - මානව සම්පත්

ප්‍රසාද් පෙරේරා මහතා

Head of Marcom

ඉස්ලාම් අව්ෆර් මහතා

Head of Islamic Business Division

තුවාගර් අසෝහන් මහතා

Head of Gold Loan

Suresh Amarasekera

Head of Information Technology

රන්ජන් ගුණතිලක මහතා

Head of Administration

කලාපීය කළමනාකරණ කණ්ඩායම

ලාල් අබේරත්න මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - කොළඹ කලාපය

ප්‍රදීප් මදුරසිංහ මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - මීගමු කලාපය

සමිත අරුග්ගොඩ මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - කැලණිය කලාපය

ප්‍රසන්න ගුණතිලක මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර කලාපය

සුනිල් ශාන්ත මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - අම්බලන්ගොඩ කලාපය

සම්පත් පල්ලියගුරුගේ මහතා

කලාපීය කළමනාකාර - මාතර කලාපය

ආරුමුගනාදන් ප්‍රනවන් මහතා

කලාපීය කළමනාකාර - උතුරු කලාපය

චන්ද්‍රකුමාර සිරිසේන මහතා

කලාපීය කළමනාකාර - උතුරු මැද කලාපය

ලන්කේෂ් අතපත්තු මහතා

කලාපීය කළමනාකාර - අවිස්සාවේල්ල කලාපය

ෆ්ලොයිඩ් බර්තලොට් මහතා

සහකාර කලාපීය කළමනාකාර - නැගෙනහිර කලාපය

අමිල ප්‍රනාන්දු මහතා

සහකාර කලාපීය කළමනාකාර - මීගමු කලාපය

ජනක කරුණාරත්න මහතා

සහකාර කලාපීය කළමනාකාර - මහනුවර කලාපය