වෘත්තිය

ඔබ CLC සමග එක්විය යුත්තේ ඇයි

  • වෘත්තීය අවස්ථා සහ සංවර්ධන: ආරම්භයේ සිටම CLC ආයතනය LOLC සමූහයේ කොටසක් බැවින් සේවකයන් සඳහා දේශීය සහ ගෝලීය වශයෙන් අවස්ථා බහුලය.
  • කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ සංස්කෘතිය: සේවකයින්ගේ කාර්යසාධනය සඳහා ඔවුන් හඳුනාගැනීම, අධීක්‍ෂණ සහ අධීක්‍ෂණ නොවන ප්‍රතිලාභ ප්‍රදානය කිරීම (ත්‍යාග සහ අමතර ප්‍රතිලාභ - වසර අවසාන සහ වසර මැද දීමනා, බෙදාහැරීම්, ප්‍රතිපූර්ණ සහ දීමනා)
  • ආකර්ශනීය සේවා කොන්දේසි සහ විවෘත් සන්නිවේදන අවස්ථා
  • පුහුණු අවස්ථා: සිය සේවකයින් වෙනුවෙන් දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වැදගත් සාර්ථක පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සංවර්ධන කාර්යයේදී වැදගත් කරුණක් ලෙස CLC විශ්වාස කරන්නකි. එමගින් ඔවුන් හට තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයද දියුණු කර ගැනීමේ අවස්ථාව සැළසේ.
  • සේවක සුභසාධනය: වාර්ෂික සාද, උත්සව සහ සමාජ සත්කාකරක වැඩසටහන්)
  • විනිවිද බවින් යුතු ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රමවේද: සේවක කේන්ද්‍රීය තොරතුරු සැපයීමක නිරතවේ.

    PDF ලිපි ගොණු පමණි, ලිපි ගොණුවක උපරිම ප්‍රමාණය මෙගා බයිට්. 4 කි.