CLC දිවිබල

CLC දිවිබල යනු දිවයින පුරා විහිදී සිටින CLC වාසනා ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම/කුසලතා සැපයීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක ‘’තාක්ෂණික සහායක වැඩසටහහන්” මාලාවකි.

මෙම CLC දිවිබල ව්‍යාපෘතිය අපගේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ගනුදෙනුකරුවන්ට හට ඔවුන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම, සහාය සහ කාලීන පුහුණුවීම් ආදිය ලබා දීම සමඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩමුළු මඟින් ඔවුන්ගේ හැකියාවන්ට ඇති වෘත්තීය අවස්ථා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ කාර්යයේ නිරතවනු ඇත.

තවද මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ශ්‍රී ලාකීය කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සවිබල ගැන්වීමට අරමුණු කර ඇත.මෙම වැඩමුළු වලින් ඔවුන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට, තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ‍පවත්නා ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට දිරිමත් කරනු ඇත.

CLC විසින් මෙම වැඩසටහන සැළසුම් කර ඇත්තේ අවම වශයෙන් එක් වැඩසටහනක් එක් ප්‍රදේශයක හෝ පැවැත්වීමේ අපේක්ෂාවෙනි. එයට අනුව CLC මඟින් එහි මූලික සැළසුමට අනුව විවිධ ‍ක්ෂේත්‍රයන් වලට අයත් විශේෂඥයන් සමඟින් තෝරාගත් ස්ථාන 31 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආවරණය කිරීමට සමත්ව ඇත. මේ වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක අයුරින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මකව පවතී.