ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්

ජංගම ගිණුමකට ගැලපෙන අයුරින් සකසනු ලැබූ කාරක ප්‍රාග්ධන විසඳුම් සමග ඔබගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා මෙමගින් සම්පූර්ණ කරනු ලබන අතර, CLC ෆ්ලෙක්සි කෑෂ් මගින් ඔබට මූල්‍ය නිදහසක් ලබාදෙමින් කාරක ප්‍රාග්ධනයක්ද ලබාදෙයි. මෙය වඩාත් පහසු සහ නම්‍යශීලී යෝජනා ක්‍රමයක් වන අතර, එයින් ගනුදෙනුකරුවන් හට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ අවස්ථාව සැලසේ.

It is an extremely easy and flexible scheme that will grant you peace of mind to you to concentrate on your businesses.

මෙවැනි ආකර්ෂණීය ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා ඔබත් අදම ෆ්ලෙක්සි ගිණුමක් විවාත කරන්න.

 • ඔබට හෝ ඔබ විසින් නම්කරනු ලබන තෙවන පාර්ශ්වයකට ෆ්ලෙක්සි කෑෂ් ගිණුම් වලින් සෘජුවම ගෙවීම් කිරීමේ හැකියාව.
 • දෙනු ලැබූ සීමාවකට යටත්ව ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනිමේ හැකියාව.
 • ඔබගේ ආදායමට අනුව පහසු සහ නම්‍යශීලී අයුරින් නැවත මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව.
 • සම්පූර්ණ ගෙවීම් කාර්යය සඳහා වසර 5 ක සේවා කාලයක්.
 • භාවිතා කළ මුදල සඳහා පමණක් මාසික පොලිය ගෙවීම.
විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • පෙර ගෙවුම් සඳහා අවසන් කිරීමේ ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ.
 • දෝලනය වීමේ හැකියාව.
 • අයකිරීමකින් තොරව ප්‍රාග්ධනය අඩු කිරීම.
 • ගෙවිය යුතු මාසික පොලිය අවම වීම.

දවසින් මුදල්

CLC දවසින් කෑෂ් ගනුදෙනුකරුවන් හට පැය 24ක් තුළ ලියාපදිංචි වී වාහනයක් සඳහා ණය / කල්බදු ක්‍රමය යටතේ ක්‍ෂණිකව මුදල් ලබාගැනීමට උපකාර කරයි.

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • අවහිරතාවයකින් තොර සේවාවක්
 • මාස 72 ක උපරිම ගෙවීම් කාල සීමාව
 • පැය 24ක් තුළ පහසුකම් සැපයීම