ඉස්ලාමීය මූල්‍ය ආයෝජන සේවා

මුදරාබා (ලාබ බෙදාගැනීමේ ආයෝජන)

මුදරාබා යනු පාර්ශ්ව දෙකක් (මුදල් සපයන්නා සහ ආයෝජකයා) එක් පාර්ශ්වයක් ලෙස ක්‍රියාතම්ක වෙමින් සිදුකරණ නිශ්චිත ප්‍රාග්ධන ආයෝජ කාර්යයක් වන අතර,මුදරිබ් (අරමුදල් කළමාකරු/ CLC IBD ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය) හිදී ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් මුදල් කළමනාකරණය කිරීමයි. මෙය ෂරියා අනුකූලතා ව්‍යාපාර ආයෝජන කාර්යය සඳහා එක් ගනුදෙනු කරුවකු විසින් තවත් ගනුදෙනු කරුවකු හට ආයෝජන සඳහා මුදල් ලබාදීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විශේෂ හවුල්කාරිත්වයකි. මෙහිදී ඉපයූ ලාභය පෙර ඇතිකරගත් ලාභ බෙදී යාමේ එකඟතා අනුපාතයට අනුව ආයෝජකයා සහ මුදරිබ් අතර බෙදී යයි. CLC ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාරික අංශය මඟින් ෂරියා ධර්මයට අනුකූල අයුරින් ආයෝජන ක්‍රමවේද ගණනාවක් පිළිබඳ විස්තර පහත දක්වා ඇත.

මුධාරාබ්ග් කාලීන ආයෝජන
මූධාරාබ්හ් ඉතුරුම් ගිණුම්
1ආරම්භක අවම තැන්පතු මුදල රු. 5000 කි.
1 ආරම්භක අවම තැන්පතු මුදල රු.500 කි.
2 ඒකාබද්ධ අ‍ායෝජන ගිණුම් විවෘත කළ හැකිය.
2 ඒකාබද්ධ අ‍ායෝජන ගිණුම් විවෘත කළ හැකිය.
3 ලාභය මාසික, වාර්සික හෝ කල්පිරීමේ පදනම මත ගෙවනු ලැබේ.
3. ලාභය මාසිකව ගෙවනු ලැබේ.
4. මුධාරබ්හ් අයෝජන ආයෝජන සහතික අයෝජකයින් හට ලබාදෙනු ඇත
4. ‍නොමිලේ ස්ථාවර ඇණවුම් සහ විද්‍යුත් ප්‍රකාශන පහසුකම් ඇත.
5. තැන්පතු කාලය මාස 1 සිට 60 දක්වා ය.
5. නොමෙිලේ කෙට් පණිවිඩ දැනුම්දීම්, වීසා ATM/ ඩෙබිට් කාඩ්, ඔන්ලයින් බැංකු පහසුකම්

වකලා ආයෝජන (Fixed Term investment)

මෙම “වකලා” ස්ථාවරකාලීන ආයෝජනය සමඟ ආයෝජකයා සහ CLC IBD අතර මූලික “වකලා” ගිවිසුම අත්සන් කෙරේ. ආයෝජන කාර්යයේදී කලින් එකඟ වූ ලාභ අනුපාතයකට අනුකූලව මාසික, වාර්ෂික හෝ කල් පිරීමෙන් පසු මුල්මුදල සමඟ ගෙවීම් කාර්යය සිදුවිය යුතු අතර, ෂරියා නීතියට අනුකූලව ආයෝජකයා විසින් IBD නියෝජිතයකු ලෙස පත්කරයි. මෙහිදී නියෝජිතයා හට ඉතිරියක් සහිතව ආයෝජන කාර්යය අවසන් කිරීමට සමත්වේනම් (එකඟවූ ලාභ අනුපාතයට වඩා වැඩි) වකලා ගිවිසුමට අනුව දිරිගැන්වීමක් ලෙස ඔහුට එය තබාගත හැකිය.

සටහන : වකලා හි අවම ආයෝජන වටිනාකම - රු. මිලියන 5 සිට.