ඉස්ලාමීය මූල්‍ය සේවා

ඉජාරාහ් (කල්බදු)

මෙය CLC IBD (බදුකරු) සහ ගනුදෙනුකරු (බදු ලාභියා) සමඟ ඇතිකරගන්නා කල්බදු ගිවිසුමක් වන අතර, නිශ්චිත මූල්‍යකරණ කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා දෙපාර්ශ්වයම එකඟ වූ කුලී ගෙවීමකට දේපල බදු දීම සිදුවේ. මෙහිදී අදාළ මූල්‍ය කාලසීමාව තුළ සියළුම ගෙවීම් සිදුකර ඇත්නම් IBD විසින් අදාළ දේපළ ගනුදෙනුකරු හට පැවරීමට පොරොන්දු වේ. ඉජාරාහ් යනු ඉතා ආකර්ෂණීය මූල්‍ය මෙවලමක් වන අතර, එමඟින් ප්‍රාග්ධන වියදම හේතුවෙන් ඇතිවන පීඩනය අඩු කරමින් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ඔවුන් අපේක්ෂිත වත්කම් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදෙන්නකි. ඉර්රාහ් ‍මඟින් ලබාගත හැක්කේ :

  • වාහන (ලියපදිංචි කළ සහ නොකළ)
  • උපකරණ සහ යන්ත්‍රෝපකරණ මෙන්ම යෝජිත කාරක ප්‍රාග්ධන සඳහා.
  • As well as for Working Capital purposes.

මුරබහා ( වෙළෙඳ මූල්‍යකරණය)

මුරබහා යනු මූල්‍ය සැලසුමක් වන අතර එමඟින් පාරිභෝගික ඉල්ලුම පරිදි වත්කමක් මිලදී ගැනීමට CLC IBD එකඟ වේ. මෙහිදී CLC IBD මඟින් අදාළ වත්කම නීත්‍යානුකූලව මිලදී ගනු ලබන අතර, පිරිවැය සහ ගනුදෙනු ලාභය ද සහිතව ගනුදෙනුකරු සමඟ එකඟ වූ මිලකට අලෙවි කිරීම සිදුකෙරේ. මුරබහා යනු නම්‍යශීලී වෙළෙඳ ක්‍රමයක් වන අතර, එය වෙළඳ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට සහ වත්කම් ආවරණයක් සහිත මුල්‍යකරණ කාර්යයක් සඳහා භාවිත කළ හැකිය. මුරබහා ‍මඟින් ලබාගත හැක්කේ :

  • වෙළෙඳ මූල්‍ය
  • දේපළ /වාහන /යන්ත්‍රෝපකරණ සහ උපකරණ ආදිය මිලදී ගැනීම

හීනවන මුෂාරකා (ව්‍යාපෘති / දේපළ මූල්‍ය සහ කාරක ප්‍රාග්ධනය)

මෙම සේවාව මගින් CLC IBD සහ ගනුුදෙනුකරු අදාළ වත්කම සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ හිමිකාරීත්වයක් ඇතිකර ගනිමින් මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් ඉටුකරගැනීමට ඉදිර්පත්වන්න් සඳහා පහසුකම් සපයයි. සම හිමිකාරීත්වය නිර්මාණය වීමෙන් පසුව CLC IBD විසින් සිය වත්කම් කොටස් වශයෙන් වරින් වර කුලී ගෙවීමේ පදනම මත පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දෙනු ඇත. මෙහිදී ක්‍රමයෙන් කල්පිරීමේදී ගනුදෙනු හට CLC කොටස් ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීමෙන් වත්කම සම්පූර්ණයෙන් හිමිකරගැනීමේ අවස්ථාව උදාවේ.CLC හි IBD, ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේ සිටම ව්‍යාපාරය සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය සහයෝගය ලබාදෙමින් ඔබ සමඟ අත්වැල් බැඳගනු ඇත.

මෙය වඩාත් සුදුසු වන්නේ :

  • වාහන/ දේපළ/උපකරණ/ යන්ත්‍රෝපකරණ ආදී වත්කම් මිලදී ගැනීමට
  • කාරක ප්‍රා්ග්ධන මූල්‍ය

වකලා (ව්‍යාපාර සහ කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍ය)

CLC ඉස්ලාමීය කල්බදු මගින් සිය පාරිභෝගිකයින්ගේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වකලා මූල්‍ය පහසුකම ලබාදී ඇත. ගිවිසුමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන වකලා සංකල්ප හරයන් තුළ පදනම් සාධකය වන්නේ CLC හි IBD (අරමුදල් සපයන්නා /ආයෝජකයා) ‍ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් ආයෝජන කාර්යයේ නියෝජිතයා ලෙස සේවාදායකයා (ව්‍යවසායකයා) පත්කිරීමයි. නම්‍යශීලී ආයෝජන සහ ලාභ ප්‍රතිලාභ සමඟ ආපසු ගෙවීම් ක්‍රමවේදයන්ගෙන් සමන්විත වකලා ගිවිසුමෙන් නියෝජිතයා හට කෙටිකාලීන මූල්‍ය පහසුකම් සපයනු ඇත. එවැනි වූ ආයෝජන ගිවිසුමක් යටතේ ව්‍යවසායකයා හට ආයෝජකයින්ගේ අරමුදල් කළමනාකරණය කිරීමේ අවසරය ඇත්තේ ෂරීයා නීතියට අනුකූල ව්‍යාපාර සඳහා පමණක් වන අතර, ලාභ ගෙවීම් ස්ථාවර කළමනාකරණ ගාස්තු (වකලා ගාස්තු) ලෙස එකඟවූ කොන්දේසි වලට යටත්ව ආයෝජකයා විසින් ගෙවිය යුතුය. දෙපාර්ශ්වය විසින් කලින් එකඟ වූ අනුපාතයන්ට අනුව වකලා ලාභය ගෙවනු ඇත.වකලා ගිවිසුමට අනුව අවසානයේදී නියෝජිතයා හට අතිරික්තයක් (එකඟ වූ පොලී අනුපාතයට වඩා වැඩි) සතුකරගැනීමට හැකි වූයේනම්, එකඟතාවය පරිදි දිරිගැන්වීමක් ලෙස ඔහුට එය තබාගත හැකිය.
මෙය වඩාත් සුදුසු වන්නේ :

  • කෙටිකාලීන ව්‍යාපාර සහ කාරක ප්‍රාග්ධන මූල්‍ය