කල්බදු

CLC මගින් ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ගැළපෙන අයුරින් ඔබගේ සිහින වාහනය හෝ උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා වේගවත් සහ පහසු විසඳුම් රැසක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

ඔටෝ වාහන කල්බදු /ත්‍රිරෝද රථ කල්බදු

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • මාස 84 දක්වා ගෙවීම් කාලය.
 • මිත්‍රශීලී, පුද්ගලික සහ පහසුකම් වලින් යුතු සේවාව.
 • අවම ලියකියවිලි සහිත නම්‍යශීලී ක්‍රියාවලිය.
 • පැය 24 ක් තුළ අයදුම්පත් සැකසීම.
 • ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පැය 3 ක් ඇතුළත කල්බදු පහසුකම් සැපයීම.
සුදුසුකම්
 • අයදුම්කරුවන් වයස අවුරුදු 20-55 අතර පසුවීම.
අවශ්‍ය ලේඛන
 • ජාතික හැඳුනුම් පතේ පිටපතක්
 • ස්ථිර පදිංචිය ගෙවුම් බිල්පත් මගින් සනාථ කිරීම
 • ජංගම හෝ ඉතුරුම් ගිණුම් ප්‍රකාශ
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය (අවශ්‍ය නම්)
 • වැටුප් විස්තර සහ සේවායෝජක ලිපිය (අවශ්‍ය නම්)
 • වත්කම් සහ වෙනත් සුරැකුම්පත් පිළිබඳ විස්තර
 • අමතර වෙනත් උපකාරක ලියකියවිලි

ආයතන සඳහා උපකරණ කල්බදු

CLC මගින් සියලුම ක්‍රමාංකනයන් සහිත ආයතන සඳහා යෝග්‍ය උපකරණ කල්බදු පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලනු ලබයි.

අවශ්‍ය ලේඛන
 • ජාතික හැඳුනුම් පතේ පිටපතක්
 • ස්ථිර පදිංචිය ගෙවුම් බිල්පත් මගින් සනාථ කිරීම
 • ජංගම හෝ ඉතුරුම් ගිණුම් ප්‍රකාශ
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය (අවශ්‍ය නම්)
 • අමතර වෙනත් උපකාරක ලියකියවිලි