ණය

CLC මගින් විවිධ ක්‍ෂේත්‍රවල ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සියලුම අවශ්‍යතා සපුරාලීම වෙනුවෙන් පුළුල්, පුද්ගල ණය සැලසුම් හඳුන්වා දී ඇත.

දේපල උකස්

සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා කිසිදු අපහසුවකින් තොරව දේපල උකස් සේවාවක් සැපයීම

අවශ්‍යතා ඇති ඕනෑම අයෙකුට
 • නව ඉඩමක් මිලදී ගැනීම
 • ගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් මිලදී ගැනීම
 • පවත්නා ඉඩමක ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම
 • පවතින ගොඩනැගිල්ලක් / වත්කමක් අලුත්වැඩියා කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ පුළුල් කිරීම
විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • මාස 60 දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම
 • කරදරයකින් තොර මිත්‍රශීලී සේවාව.
 • Personalized service
සුදුසුකම් ඇති අය කවුද?
 • අයදුම්කරුවන් වයස අවුරුදු 21-55 ත් අතර පසුවීම
අවශ්‍ය ලේඛන
 • පෞද්ගලික තොරතුරු
 • සේවා නියුක්තිය /ව්‍යාපාරික තොරතුරු
 • දේපල තොරතුරු
 • නීත්‍යානුකූල ලේඛන

අධ්‍යාපන ණය

ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපන සිහිනය පහසුවෙන් කරගෙන යාම සඳහා අධ්‍යාපන ණයක් ලබා ගැනීම.

CLC අධ්‍යාපන ණය මගින් ඔබේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කාර්යයන් සඳහා මුදල් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව
 • MBA සහ PHD පාඨමාලා සඳහා
 • උපාධි පාඨමාලා ගාස්තු
 • වෘත්තීය පාඨමාලා
 • විදේශ අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ අවශ්‍යතා (අදාළ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ලියාපදිංචිවී ඇති බවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සාක්‍ෂිය මත)
විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • අවහිරතාවයකින් තොර සේවාවක්
 • දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා 61 ඔස්සේ යොමුවීමේ අවස්ථාව
 • ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත

දවසින් මුදල්

CLC දවසින් කෑෂ් ගනුදෙනුකරුවන් හට පැය 24ක් තුළ ලියාපදිංචි වී වාහනයක් සඳහා ණය / කල්බදු ක්‍රමය යටතේ ක්‍ෂණිකව මුදල් ලබාගැනීමට උපකාර කරයි.

විශේෂ ප්‍රතිලාභ
 • අවහිරතාවයකින් තොර සේවාවක්
 • මාස 72 ක උපරිම ගෙවීම් කාල සීමාව
 • පැය 24ක් තුළ පහසුකම් සැපයීම