අන්තර්ජාල සේවා


තොරතුරු සබැඳිය (නියෝජිත සේවා)

නිෂ්පාදන හා සේවා

ඉතිරි කිරීම් හා සේවා
FD
වසර 25 කට අධික කාලයක් තිස්සේ ස්ථාවර කාර්ය... More Info
ලීසිං සහ ණය
FD
ඔබේ සිහින වාහනය හිමිකර ගැනීමට හොඳම...More Info
නියෝජිත සේවා
FD
අපගේ කොමර්ෂල් ෆැක්ටරින් ඒකකය මගින් අපගේ...More Info
ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්
FD
ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වඩාත්ම නම්‍යශීලි කාරක...More Info
ලීසිං සහ ණය
FD
ඔබේ සිහින වාහනය හිමිකර ගැනීමට හොඳම...More Info
නියෝජිත සේවා
FD
අපගේ කොමර්ෂල් ෆැක්ටරින් ඒකකය මගින්...More Info
ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්
FD
ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වඩාත්ම නම්‍යශීලි කාරක...More Info
ඉස්ලාම් මුල්‍ය සේවා
FD
කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CLC)....More Info
නියෝජිත සේවා
FD
අපගේ කොමර්ෂල් ෆැක්ටරින් ඒකකය මගින්...More Info
ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්
FD
ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වඩාත්ම නම්‍යශීලි කාරක...More Info
ඉස්ලාම් මුල්‍ය සේවා
FD
කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CLC)....More Info
ඉතිරි කිරීම් හා සේවා
FD
වසර 25 කට අධික කාලයක් තිස්සේ ස්ථාවර කාර්ය... More Info
ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්
FD
ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා වඩාත්ම නම්‍යශීලි කාරක...More Info
ඉස්ලාම් මුල්‍ය සේවා
FD
කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CLC)....More Info
ඉතිරි කිරීම් හා සේවා
FD
වසර 25 කට අධික කාලයක් තිස්සේ ස්ථාවර කාර්ය... More Info
ලීසිං සහ ණය
FD
ඔබේ සිහින වාහනය හිමිකර ගැනීමට හොඳම...More Info
ඉස්ලාම් මුල්‍ය සේවා
FD
කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CLC)....More Info
ඉතිරි කිරීම් හා සේවා
FD
වසර 25 කට අධික කාලයක් තිස්සේ ස්ථාවර කාර්ය... More Info
ලීසිං සහ ණය
FD
ඔබේ සිහින වාහනය හිමිකර ගැනීමට හොඳම...More Info
නියෝජිත සේවා
FD
අපගේ කොමර්ෂල් ෆැක්ටරින් ඒකකය මගින් අපගේ...More Info

CLC පිළිබඳව

LOLC සමූහයේ සාමාජිකයෙකු වන කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍ය සේවා සපයන්නන් අතරින් ලීසිං, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතිරිකිරීම්, ණය... read more

ස්ථාවර තැන්පතු

පුවත් සහ සිදුවීම්

"දවසින් ලීසිං දැන් අපිට පුළුවන්"
කල්බදු සේවා එසේත් නැත්නම් කවුරුත් දන්නා පරිදි ලීසිං සේවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිරිණු මූල්‍ය සේවාවකි....
read more