• කොමර්ෂල් නියෝජිතයින්

 • සාධන රක්ෂණය

 • ඉන්වොයිස් වට්ටම්

 • ණය ගැති පිරික්සුම් වට්ටම්

 • සේවාදායක චෙක් පත් වට්ටම්

සේවාදායක චෙක් පත් වට්ටම්


  විකල්ප විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම

 • ඔබේ ආනයනය නියමිත වේලාවට මිලදී ගත් කාලය හා අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්කාශනය කර ගන්න.
 • ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබේ අරමුදල් අවශ්‍යතා ගැලපීම සඳහා වඩාත් නම්‍යශීලි වේ.
 • ඔබේ මුදල් ප්‍රවාහය මත පදනම් වූ බේරුම්කරණය.
 • ඔබේ ලැබීම් කළමනාකරණය සහ මුදල් ප්‍රවාහය / මුල්‍ය සැළසුම සඳහා සහාය වීම
 • දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම ශාඛාවක් හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම්.