• කොමර්ෂල් නියෝජිතයින්

 • සාධන රක්ෂණය

 • ඉන්වොයිස් වට්ටම්

 • ණය ගැති පිරික්සුම් වට්ටම්

 • සේවාදායක චෙක් පත් වට්ටම්

කොමර්ෂල් නියෝජිතයින්


කොමර්ෂල් නියෝජිතයින් යනු කොමර්ෂල් ලීසි සමාගමෙහි නියෝජිත සේවා අංශය වේ. එම අංශය 1994 වර්ෂයේදී ස්ථාපනය කරන ලද අතර 2006 වර්ෂයේදී එහි මෙහෙයුම් “කොමර්ෂල් නියෝජිත සේවා“ ලෙස නම් කරන ලදී. 1994 වසරේ සිට වසර 20 ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ කොමර්ෂල් නියෝජිත සේවාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ නියෝජිත සේවා මෙහෙයුම් කටයුතු පිළිබඳ අසමසම විශේෂඥතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින්, මෙරට විශිෂ්ඨතම සහ වඩාත්ම කීර්තිමත් කාරක ප්‍රාග්ධන සහ අයකර ගැනීම් කළමනාකරණ සේවා සපයන ආයතනවලින් එකක් බවට පත්වී තිබේ. නැඟී එන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ අවශයතා සඳහා විශේෂයෙන් සහාය වීම පිණිස කාරක ප්‍රාග්ධන පහසුකම් නිර්මාණය කිරීම අපගේ විශේෂඥතාවය වේ. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ මූල්‍ය තිරසාරත්වය සහ වර්ධනය කෙරෙහි දායක වෙමින්, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ඉතා ඵලදායී කාරක ප්‍රාග්ධන මූලාශ්‍රයක් අපගේ නියෝජිත සේවාව විසින් නිර්මාණය කර ඇති බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. අපගේ කොමර්ෂල් නියෝජිත සේවා ඒකකය මගින්, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ණය ඉන්වොයිස් වැනි ලැබිය යුතු ගිණුම් සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි. එය මුදල් ප්‍රවාහ ගැටළු වලට සීමා නොවී කාරක ප්‍රාග්ධන පදනම ශක්තිමත් කරන සේවාවක් වේ. දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති ඕනෑම කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගමේ ශාඛාවකින් අපගේ සේවාවන් ලබා ගත හැකිය. මීට අමතරව, පිටකොටුව, මහනුවර සහ රාජගිරිය යන නගරවල සියලු පහසුකම් සහිත කොමර්ෂල් නියෝජිත සේවා ශාඛා පිහිටුවා ඇත.

  විකල්ප විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම

 • නියෝජිත සේවාව යනු ඔබගේ ක්ෂණික මුදල් අවශයතා සපුරාලීම සඳහා තාවකාලික අයිරාවලට විකල්පයක් වේ. ඔබගේ ණය එකතු කිරීසම් හිෙරදය අපි භාර ගන්සනමු.
 • ඔබේ විකිණුම් ලෙජරසේ පරිපාලනය අප වෙත පැවරිය හැකි අතර අපගේ අන්තර්ජාල සේවාව වන‘ Infinity ‘ හරහා ඔබට සියලුම ගනුදෙනු අධීක්ෂණය කළ හැකිය.
 • ඔබගේ ණයගැතියන්ගේ පසුදාතම් කරන ලද චෙක්පත් පිළිබඳ වගකීම අපි භාර ගන්නා බැවින් ඔබ චෙක්පත් කළමනාකරණයෙන් නිදහස් වනු ඇත.
 • අපගේ විශේෂඥ කණ්ඩායම මගින් ඔබගේ ගැනුම්කරු පිළිබඳ ඇගයීමක් ලබා ගන්න - ඔබගේ ගැනුම්කරු දැනටමත් ණයකරුවන් 10,000 කින් සමන්විත අපගේ ණයගැති පදනම තුළ සිටින්නෙකු විය හැකිය.
 • ඔබ ණය පදනම මත විකිණීමට පෙර අපගෙන් නොමිලයේ නිර්දේශයක් ලබාගන්න. එසෙේ නොවුණ ද, ඔබ නරක ණයගැතියෙකුට හසුවීසමන් බේරා ගත හැකි වන පරිදි අපිට ‘ණයගැති ඇගයීමක්’ සපයාදීමේ සේවාව ඔබට ලබා දිය හැක.- ගෙවීම් සිදු කරන තුරු විකිණීමේ කාර්යය අවසන් නොවේ -