• ඉස්ලාමීය ෆිනෑන්ස්

 • මුධරබාහ්

 • ඉජාරා

 • මුබාරා

 • මුෂාරා

 • වාකල


ආයතනික තොරතුරුවිකල්ප මූල්‍ය සේවා ලෝකය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

LOLC සමූහසේ සාමාජිකයෙකු වන කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. ( CLC ) සමගම යනු ලීසිිං, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම්, ණය සහ නියෝජිත සේවා වැනි විවිධ මූල්‍ය විසඳුම් පරාසයක් සපයා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ මූල්‍ය සේවා ආයතනවලින් එකක් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය කර්මාන්තයෙහි සීමා මායිම් වෙනස් කිරීමෙහි 27 වසරක විශිෂ්ටත්වයක් සහිත කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම, කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සමාගමේ ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය වන CLC ඉස්ලැමික් ෆිනෑන්ස් අංශය විවෘත කරමින් වඩාත්ම සීඝ්‍රසයෙන් වර්ධනය වන ඉස්ලාමීය මූල්‍ය කර්මාන්තය වෙත පියවර තබා ඇත.

ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය ( IBD ) යනු ෂරියා නීතියට අනුකූල මූල්‍ය විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොමර්ෂල් ලීසිිං සහ මූල්‍ය නියාමන බලපත්‍රය යටතේ පිහිටුවන ලද ව්‍යාපාර ඒකකයකි. මෙම ඒකකය ඉස්ලාමීය මූල්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත වන අතර, එහි මෙහෙයුම් ආයතනගත ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශයෙහි මූලික අරමුණ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මූල්‍යා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පූර්ණ ඉස්ලාමීය මූල්‍ය විසඳුම් ඉදිරිපත් කරමින්, ඔවුන්ගේ සියලුම ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවලදී ෂරීයා නීතියට අනුකූලවීම තහවුරු කිරීම වේ. සියලූම පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා ගැළපෙන විවිධ විකල්ප මූල්‍ය විසඳුම් රාශියක් පිරිනැමීමට ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය කටයුතු කරයි.

ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශයෙහි මාර්ගෝපදේශක මූලධර්ම පහත සඳහන් පරිදි වේ;

 1. අරමුදල් තුළට සහ පිටතට ගලායාම වෙන් කිරීම
 2. සියලු ගනුදෙනුවල විනිවිදභාවය
 3. සෑම පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයකටම ගැළපෙන නව්‍ය මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දීම
 4. සියලුම පාර්ශවකරුවන්ට කඩිනම්, කාර්යක්ෂම, හා වගකීමෙන් යුතු සේවාවක් සපයාදීම
 5. සමාජයට වගකීමක් සහිත ආයතනික පුරවැසියෙකු වීම සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉහළම සේවාව සපයාදීම සඳහා විශිෂ්ඨතම පරිචයන් අනුගමනය කිරීම.

පහත සඳහන් ප්‍රවීණ විද්වතුන් කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමේ ඉස්ලාමීය ව්‍යාඅපාර අංශයේ ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලය ( SSB ) නියෝජනය කරයි.

 1. අෂ්-ෂයික් ෆාසිල් ෆාරුක් (ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති)
 2. අෂ්-ෂයික් මුර්ෂීඩ් මුලාෆර් (ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජික)
 3. අෂ්-ෂයික් / මුෆ්ති ෂාෆික් ජහුරා (ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජික)

ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ උපදෙස් සහ ඉස්ලාමීය මූල්‍ය අංශයේ මඟ පෙන්වීමේ මූලධර්ම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඉස්ලාමීය ව්‍යාඅපාර අංශය පහත සඳහන් ලක්ෂණ වලින් සමන්විත වේ:

 1. “ඉස්ලාමීය මූල්‍ය කවුළුව“ ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශේෂ අනුමැතිය
 2. තුළට සහ පිටතට අරමුදල් ගලනය සඳහා වෙන්වූ බැංකු ගිණුම්
 3. වෙනමම පොදු ලෙජර ක්‍රමයක්
 4. වෙනමම තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතියක්
 5. පූර්ණ පුහුණුව ලත් කාර්ය මණ්ඩලය

ඉහත සඳහන් ලක්ෂණ හා සාරධර්ම වලින් සන්නද්ධ ව, දැනට පවතින සියලුම කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. ශාඛා හරහා ඉස්ලාමීය මූලය විස0ඳුම් සපයා දෙනු ලැබේ.

Yoonus – 076 880 87 37
Silmy – 0776 143 704
Hot Line – 4 526 635