• කොමර්ෂල් නියෝජිතයින්

 • සාධන රක්ෂණය

 • ඉන්වොයිස් වට්ටම්

 • ණය ගැති පිරික්සුම් වට්ටම්

 • සේවාදායක චෙක් පත් වට්ටම්

ණය ගැති පිරික්සුම් වට්ටම්


  විකල්ප විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම

 • චෙක්පත් වටිනාකමෙන් 70-90% දක්වා ඔබේ ණයගැති චෙක්පත් වල පෙරගෙවුම් මුදල්, ඔබගේ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මුදල් වට්ටම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.
 • ඔබගේ ණය ගැතියන් (රහසිගත ෆැක්ටරින්) දැනුවත් නොකර ඔබේ ණයකරුගේ චෙක්පත අඩු කිරීම.
 • ණය ගැතියන් සඳහා වන ණය නිරාවරණය වැනි කාලෝචිත තීන්දු ගැනීම සඳහා කළමනාකරණ තොරතුරු පිළිබඳ විස්තර.
 • ඔබේ ලැබීම් කළමනාකරණය සහ මුදල් ප්‍රවාහය / මුල්‍ය සැළසුම සඳහා සහාය වීම.
 • ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට / ප්‍රවේශ කිරීමට මාර්ගගත පහසුකම.
 • දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම ශාඛාවක් හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම්.