• ස්ථාවර තැන්පතු

 • ඉතුරුම් ගිණුම්

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්

 • ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්

 • අධ්‍යාපන ණය

 • CLC වාසනා

නිෂ්පාදන හා සේවා : අධ්‍යාපන ණය


ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉල්ලුමට සරිලන නව්‍ය මුල්‍ය විසඳුම් සැපයීමේ දිගුකාලීන තිරසාර අරමුණ අනුව කටයුතු කිරීමින්, CLC අධ්‍යාපනික ණය, විශේෂයෙන්ම දේශීය හා විදේශීය පෞද්ගලික ආයතන හරහා තම උසස් අධ්‍යාපනිකඅරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තරුණ සිසුන්ට අවශ්‍යයෙන්ම ලබාදී තිබේ.

  අධ්‍යාපන ණය මුදල් ලබා ගැනීමට

 • උපාධි පාඨමාලා ගාස්තු.
 • වෘත්තීය පාඨමාලා.
 • MBA සහ PhD.
 • විදේශ අධ්‍යාපනයට අදාළ අරමුදල් අවශ්‍යතා, අදාල අධ්‍යාපන ආයතනය සමග ලියාපදිංචි වීමේ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම.

  අධ්‍යාපන ණය ?

 • නොමිලේ සේවාව.
 • ඔබට මාස 12 ක සහන පොලියක් ලැබේ .
 • දිවයින පුරා ශාඛා 61 කින් ලබා ගත හැකිය.
 • පහසු පොලී අනුපාත.