• ස්ථාවර තැන්පතු

 • ඉතුරුම් ගිණුම්

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්

 • ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්

 • අධ්‍යාපන ණය

 • CLC වාසනා

නිෂ්පාදන හා සේවා : ස්ථාවර තැන්පතු


වසර විසි පහකට අධික කාලයක ස්ථිරසාර කාර්යසාධනයක් සහිත කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම තම ආයෝඡන සඳහා ඉහල ප්‍රතිලාභ සහ ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලබා දෙමින් පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන තිබේ. අපි ඉතාම සක්‍රීය වෙළඳපොළවල ප්‍රධාන අංශයන්හි ඉතා ක්‍රියාශීලී, නවෝත්පාදක සමාගමක් වෙමු. අපගේ ස්ථාවර තැන්පතු ක්‍රම මගින් නව්‍ය යෝජනා ක්‍රම, විවිධ වූ තෝරාගැනීම් රාශියක් සහ ඉහළම මට්ටමේ ආරක්ෂාවක් සහිතව කර්මාන්තයේ ඇති ඉහළම පොළී අනුපාතයන් ලබා දීම සහතික කරනු ලැබේ. අපගේ ගිණුම් මගින් නම්‍යශීලී ලෙස මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහිතව ඔබට ඉහළ පොළී අනුපාත ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

  විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

 • අවම තැන්පතුව රු. 5,000/= ක්.
 • ඔබගේ ආයෝජන සැලැස්ම්ට අනුව මාස 1 සිට මාස 60 දක්වා පරාසයක කල්පිරීමේ කාලයක්.
 • ආකර්ෂණීය ඉහළ පොළී අනුපාත.
 • ඒකාබද්ධ තැන්පත්කරුවන් එකතු කළ හැකිවීම.
 • විශේෂ පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයන් ඔබගේ නිවසටම.
 • පොළිය මාසිකව,වාර්ෂිකව සහ කල් පිරෙන විට ලබා ගත හැකිවීම.
 • ස්ථාවර තැන්පතු වටිනාකමින් 90% දක්වා ණය මුදලක් කෙටි කාලයක් තුළ අවම ලියකියවිලි සහිතව ලබා ගත හැකිය.
 • ඇපකර ලිපියක් ලබා ගත හැක.

සාමාන්‍ය ස්ථාවර තැන්පතු

2016.11.03 දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ

කාලය

මාසිකව

වාර්ෂිකව

කල් පිරීමේදී

මාසිකව සරල වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය සරල වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය සරල වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය
1 11.00% 11.57% 11.00% 11.57%
3 10.75% 11.30% 11.25% 11.73%
6 11.50% 12.13% 12.00% 12.36%
12 12.00% 12.68% 12.11% 12.11% 12.11% 12.11%
13 12.25% 12.96% 12.75% 12.69%
18 12.50% 13.24% 13.00% 12.61%
24 12.50% 13.24% 12.75% 12.75% 13.00% 12.25%
36 12.75% 13.52% 13.00% 13.00% 13.11% 11.69%
48 12.75% 13.52% 13.00% 13.00% 13.25% 11.22%
60 13.00% 13.80% 13.25% 13.25% 13.50% 10.87%