ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්


මෙය ඔබගේම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා අනුව සකස් කර ගත හැකි, ජංගම ගිණුමකට සමීප සමානත්වයක් සහිත කාරක ප්‍රාග්ධන විසඳුමක් වේ. ක්‍රියාත්මක කිරීමට අතිශය නම්‍යශීලී සහ පහසු කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගමේ ෆ්ලෙක්සි කෑෂ් ක්‍රමය මගින් ඔබගේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශය තා ගැන අපි සැලකිලිමත් වන බැවින් ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මානසික සැහැල්ලුව සපයා දෙයි. ෆ්ලෙක්සි කෑෂ් ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අද සුළු මොහොතක් කැප කර, මෙම පහසුකම භාවිතා කිරීමෙන් ලැබෙන පහසුවෙහි උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න.

  • ෆ්ලෙක්ෂි කෑෂ් ගිණුමෙන් ඔබ වෙත හෝ ඔබ විසින් නම් කරනු ලබන තුන්වන පාර්ශ්වයක් වෙත සෘජුවම මුදල් ගෙවිය හැකිය.
  • තහවුරු කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණයෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක් ආපසු ලබාගත හැකිය.
  • ඔබගේ මුදල් ලැබීම් අනුව ඔබට පහසු පරිදි ඕනෑම මුදල් ප්‍රමාණයක් පියවිය හැකිය.
  • පහසුකම සම්පූර්ණයෙන් සඟවා නිම කිරීම සඳහා වසර 5 ක කාලයක් ලැබේ.
  • මාසයක් අවසානයේ දී ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇති මුදල සඳහා පමණක් පොළිය ගෙවිය හැක.