• කොමර්ෂල් නියෝජිතයින්

 • සාධන රක්ෂණය

 • ඉන්වොයිස් වට්ටම්

 • ණය ගැති පිරික්සුම් වට්ටම්

 • සේවාදායක චෙක් පත් වට්ටම්

ඉන්වොයිස් වට්ටම්


  විකල්ප විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම

 • ඔබගේ ක්‍රෙඩිට් ඉන්වොයිස් වටිනාකමෙන් 80- 90% ක් දක්වා මුදල් ලැබෙනු ඇත. ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මුදල් වට්ටම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ.
 • ඔබගේ අනුදැනුමකින් තොරව ණයගැතියන් දැනුවත් නොකෙරේ.(රහසිගත ෆැක්ටරිං) .
 • ඔබගේ ඉල්ලීම මත ඔබගේ පවත්නා හෝ නව ණයකරුවන්ගේ ණය ඇගයීම.
 • ඔබේ මුදල් ලැබීම් කළමනාකරණය සහ මුදල් ප්‍රවාහය / මුල්‍ය සැලසුම සඳහා සහාය වීම.
 • ඔබ කොතැනක සිට හෝ ඔබේ ගිණුම පරික්ෂා කිරීමට / ප්‍රවේශ වීමට ඔන්ලයින් පහසුකම.
 • දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම ශාඛාවක් හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම්.