• කොමර්ෂල් නියෝජිතයින්

 • සාධන රක්ෂණය

 • ඉන්වොයිස් වට්ටම්

 • ණය ගැති පිරික්සුම් වට්ටම්

 • සේවාදායක චෙක් පත් වට්ටම්

සාධන රක්ෂණය


  විකල්ප විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම

 • ඔබේ ක්‍රෙඩිට් ඉන්වොයිස් වටිනාකමෙන් 80-90% දක්වා වූ මුදල් ඔබේ වට්ටම් වලින් මුදල් වට්ටම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ.
 • සුරැකුම් / ආරක්ෂාව - නිදහස් මුල්‍යයනය .
 • ඔබගේ පවත්නා හෝ නව ණයකරුවන්ගේ ණය ඇගයීම.
 • ඔබේ ලැබීම් කළමනාකරණය සහ මුදල් ප්‍රවාහය / මුල්‍ය සැළසුම සඳහා සහාය වීම.
 • ණය එකතු කිරීමේ බර, අඩු කර ගන්න. අපි අයබදු ගෙවීම් කරන්නන් ණයගැති කර ඒවා එකතු කරන්නෙමු.
 • ඔබගේ ගිණුමට පිවිසීමට හෝ පරික්ෂා කිරීමට මාර්ගගත පහසුකම.
 • දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම ශාඛාවක් හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම.