• ස්ථාවර තැන්පතු

 • ඉතුරුම් ගිණුම්

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්

 • ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්

 • අධ්‍යාපන ණය

 • CLC වාසනා

නිෂ්පාදන හා සේවා : ඉතුරුම් ගිණුම්


අපගේ දේශීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන්ගේ ආර්ථික ප්‍රයත්න සඳහා සහාය දීම මෙන්ම ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත ඉදිරිපත් කරමින් ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද දිරිමත් කිරීම අපේක්ෂා කරන අතර, ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් හිමියන්ට පුළුල් පරාසයක සේවා සහ පහසුකම් අපි ලබා දෙන්නෙමු. CLC ඉතිරිකිරීම් ඔබට අවශ්‍ය වන සෑම විටම ඔබේ ගිණුමට නොමිලේ ප්‍රවේශයන් ලබා දීමෙන් ඉතුරුම් පුරුද්ද පහසු කිරීමට CLC හි විශේෂඥතාවය උපකාර වේ.

අප ඉදිරිපත් කරන විවිධ වයස් කාණ්ඩ සඳහා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්:

 • CLC ඉතුරුම් ගිණුම - අවුරුදු 18 සිට 55 දක්වා
 • CLC ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම - අවුරුදු 55 ට වැඩි
 • CLC ළමා ඉතුරුම් ගිණුම - අවුරුදු 18 ට අඩුයි

දැන් CLC ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම්වල ඇති අතිරේක ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳින්න !!!

  විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ :

 • ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය නොසලකා ඉහළ පොලී අනුපාතයක්.
 • ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍ර හරහා සහ දිවයින පුරා ශාඛා ජාලයකින් පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.
 • මූලික ATM ඩෙබිට් කාඩ්පත නොමිලයේ නිකුත් කරනු ලැබේ.
 • නොමිලේ SMS දැනුම්දීම්
 • මූලික තැන්පතුව රුපියල් 1000 / - අඩු විය හැකියි.
 • නොමිලේ මාර්ගගත පහසුකම්.
 • ගිණුමේ ශේෂයෙන් 90% දක්වා ක්ෂණික ණය පහසුකම්.
 • ස්ථාවර නියෝග පහසුකම.
 • SLIPS (ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය) පහසුකම.
 • CEFTS (ලංකා පැහැදිලි පොදු පොදු අරමුදල් හුවමාරු පද්ධතිය)

16-10-2017 දින සිට

ඉතුරුම් පොළී අනුපාතිකය

ගිණුම් වර්ගය

පොලී අනුපාතය

වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම 7.50% 7.76%
ළමා ඉතුරුම් ගිණුම 8.00% 8.30%
සාමාන්‍ය ගිණුම 7.00% 7.23%
වැටුප් ඉතුරුම් ගිණුම 7.00% 7.23%