• ස්ථාවර තැන්පතු

 • ඉතුරුම් ගිණුම්

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්

 • ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්

 • අධ්‍යාපන ණය

 • CLC වාසනා

නිෂ්පාදන හා සේවා : ජේෂ්ඨ පුරවැසි


CLC හි, අප මුදල් ඉතිරි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජේෂ්ඨ පුරවැසි විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති බව විශ්වාස කරමු. CLC ඉතුරුම් ගිණුම් සහ ස්ථාවර තැන්පතු ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කර ඇත


ස්ථාවර තැන්පතු සහිත ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා, CLC ස්ථාවර තැන්පතු පුළුල් ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබා දෙයි.

  විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ :

 • රුපියල් 5,000 / = ක අවම තැන්පතුවක්.
 • මාස 1 සිට මාස 60 දක්වා ආයෝජන අවස්ථා රැසක්
 • ආකර්ශනීය ඉහළ පොලී අනුපාත.
 • ඒකාබද්ධ තැන්පත්කරුවන් එකතු කළ හැකිය.
 • විශේෂිත පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයන්ගේ සහය.
 • පොලී මාසිකව, වාර්ෂිකව සහ කල් පිරෙන විට නැවත උපයා ගත හැකිය.
 • FD වටිනාකමින් 90% දක්වා අඩු කාලයක් හා ලියකියවිලි සහිත ණයක් ලෙස ලබා ගත හැකිය.
 • සහතික පත්‍රය ලබා ගත හැකිය.
 • නොමිලේ මාර්ගගත පහසුකම්.
 • ස්ථාවර නියෝග පහසුකම.
 • SLIPS (ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය) පහසුකම.

01-01-2018 දින සිට

ජේෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු(තැන්පත් කළ දිනට වයස අවුරුදු 55 හෝ ඊට වැඩි තැන්පතුකරුවන්)

කාල සිමාව

මාසික

වාර්ෂික

පරිණතභාවය

මාස Simple AER Simple AER Simple AER
1 12.00% 12.68% 12.00% 12.68%
3 11.75% 12.40% 12.25% 12.82%
6 12.50% 13.24% 13.00% 13.42%
12 13.00% 13.80% 13.11% 13.11% 13.11% 13.10%
13 13.25% 14.09% 13.75% 13.68%
18 13.50% 14.37% 14.00% 13.32%
24 13.50% 14.37% 13.75% 13.75% 14.00% 13.14%
36 13.75% 14.65% 14.00% 14.00% 14.11% 12.48%
48 13.75% 14.65% 14.00% 14.00% 14.25% 11.94%
60 14.00% 14.93% 14.25% 14.25% 14.50% 11.52%

  විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ :

 • රුපියල් 1000/= ක අවම තැන්පතුවක්.
 • ආකර්ශනීය ඉහළ පොලී අනුපාත.
 • විශේෂිත පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයන්ගේ සහය.
 • ස්වයංක්‍රිය ටෙලර් යන්ත්‍ර හරහා සහ දිවයින පුරා ශාඛා ජාල හරහා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය
 • මූලික ATM ඩෙබිට් කාඩ්පත නොමිලයේ නිකුත් කරනු ලැබේ.
 • නොමිලේ කෙටි පණිවිඩ දැනුම් දීමේ පහසුකමක්.
 • නොමිලේ මාර්ගගත පහසුකම්.
 • ගිණුමේ ශේෂයෙන් 90% දක්වා ක්ෂණික ණය පහසුකම්.
 • ස්ථාවර නියෝග පහසුකම.
 • SLIPS (ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය) පහසුකම.

16-10-2017 දින සිට

ගිණුම් වර්ගය

පොලී අනුපාතය

වාර්ෂික අනුපාතික අනුපාතය

ජේෂ්ඨ පුරවැසි ගිණුම 7.50% 7.76%
ළමා ඉතුරුම් ගිණුම 8.00% 8.30%
සාමාන්‍ය ගිණුම 7.00% 7.23%
වැටුප් ඉතුරුම් ගිණුම 7.00% 7.23%